Akcjonariusze

Zarząd spółki Kolejowi.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 3, 41-500 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 118826, NIP 644-286-60-01, REGON 276154516, kapitał zakładowy w wysokości 500.723,10 zł, w całości opłacony („Spółka”).

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Spółka Kolejowi.pl Spółka Akcyjna (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

Na podstawie podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały, podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy Kolejowi.pl Spółka Akcyjna jest Michael/Strom Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, adres Aleje Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki:

WEZWANIE PIERWSZE

na podstawie art. 16 ustawy z 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa po raz pierwszy wszystkich akcjonariuszy Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać pod nowym adresem prowadzenia przez Spółkę działalność tj. ul. Dąbrowskiego Henryka 3, 41-500 Chorzów (zmiany danych w trakcie rejestracji), tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym zarzad@zlomex.com.pl.
Wezwanie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 3 lutego 2021 – MSiG nr 22/2021

WEZWANIE DRUGIE

na podstawie art. 16 ustawy z 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz drugi wszystkich akcjonariuszy Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać pod nowym adresem prowadzenia przez Spółkę działalność tj. ul. Dąbrowskiego Henryka 3, 41-500 Chorzów, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym zarzad@zlomex.com.pl.
Wezwanie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 18 lutego 2021 – MSiG nr 33/2021

WEZWANIE TRZECIE

na podstawie art. 16 ustawy z 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz trzeci wszystkich akcjonariuszy Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać pod nowym adresem prowadzenia przez Spółkę działalność tj. ul. Dąbrowskiego Henryka 3, 41-500 Chorzów, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym zarzad@zlomex.com.pl.
Wezwanie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 05.03.2021

WEZWANIE CZWARTE

na podstawie art. 16 ustawy z 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz czwarty wszystkich akcjonariuszy Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać pod nowym adresem prowadzenia przez Spółkę działalność tj. ul. Dąbrowskiego Henryka 3, 41-500 Chorzów, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym zarzad@zlomex.com.pl.
Wezwanie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 22.03.2021

WEZWANIE PIĄTE

na podstawie art. 16 ustawy z 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz piąty wszystkich akcjonariuszy Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać pod nowym adresem prowadzenia przez Spółkę działalność tj. ul. Dąbrowskiego Henryka 3, 41-500 Chorzów, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym zarzad@zlomex.com.pl.
Wezwanie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 6.04.2021